Thailand(TH)English (UK)

บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN)

ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองโดยกรอกแบบฟอร์มและส่ง Fax หรือส่งทาง E-mail ไปที่สำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือและวารสาร

ในประเทศไทย หลังจากนั้นให้โทรศัพท์ไปสอบถามเลขมาตรฐานตามที่ขอได้ภายใน 30 นาที รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ตามที่แจ้งในแแบบฟอร์ม

นอกจากการขอเลข ISBN / ISSN ผ่านแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ต้องการขอเลข ISBN / ISSN ยังสามารถขอผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย