Thailand(TH)English (UK)

ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์

 

     สิ่งพิมพ์

        สมาชิก

 จำนวน

   เล่ม

 ระยะเวลาการยืม

    ระยะเวลาการยืมต่อ

     ค่าปรับ / รายการ

 ไทย

 อังกฤษ

ไทย/อังกฤษ

 จำนวน

ยืมต่อก่อนวันกำหนดส่ง

หนังสือทั่วไป

สมาชิกภายนอก

นิสิตปริญญาตรี

นิสิตปริญญาโท

นิสิตปริญญาเอก

บุคลากร

4

10

15

20

15

 

1 สัปดาห์

 

  2 สัปดาห์

 

  1 สัปดาห์

 

 1 ครั้ง

 

      2 วัน

 

วันละ 5 บาท

อาจารย์

20

1 เดือน

1 เดือน

2 ครั้ง

7 วัน

หนังสือสำรอง

สมาชิกทุกประเภท

1 

1 คืนยืมได้หลัง 15.00 น.คืนก่อน 9.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

 

ชั่วโมงละ 5 บาท /      วันละ 30 บาท

     3 คืน ยืมตามปกติ

วันละ 10 บาท

Eco Library

สมาชิกทุกประเภท

3

1   สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 ครั้ง

2 วัน

วันละ 5 บาท