Thailand(TH)English (UK)

ให้บริการยืมคอมพิวเตอร์พกพาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสืบค้นฐานข้อมูล โดยสามารถยืมใช้งานภายในสำนักหอสมุดได้นาน 3 ชั่วโมง
  

ข้อตกลงในการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop)
 1. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop)ไว้กับตัวตลอดเวลา และจะไม่เปลี่ยนโอนการยืมกับผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นยืมใช้งาน
 2. ข้าพเจ้าจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ
 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเครื่องหลังการส่งคืน
 4. ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายค่าเสียหาย หากเครื่องที่ใช้เกิดการเสียหายจากการใช้งานสูญหาย หรือถูกขโมยในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ยืม โดยค่าเสียหายจะคิดตามราคาปัจจุบันของเครื่องที่หายหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน (รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ )
 5. ข้าพเจ้าจะไม่ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ไว้ในเครื่อง จะไม่เปลี่ยนแปลงระบบ หรือไม่กระทำการใด ๆ ที่มีผลต่อฮาร์ดแวร์ของเครื่อง
 6. ข้าพเจ้ายินยอมเก็บไฟล์งานไว้ใน USB หรือ แผ่นซีดีรอม แทนการเก็บไว้ที่เครื่อง และเข้าใจในข้อชี้แจงที่ว่าไฟล์งานที่เก็บไว้ที่เครื่องจะถูกลบไปเมื่อปิดเครื่อง
 7. ข้าพเจ้ายอมรับต่อนโยบายข้อที่ว่า ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของไฟล์งานหรือสื่อต่าง ๆ ที่ผู้ยืมนำมาใช้งาน
 8. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของสำนักหอสมุดอย่างเคร่งครัด
 9. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ ผู้อำนวยการ บรรณารักษ์ ผู้รับผิดชอบมีอำนาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
  9.1 ตักเตือน
  9.2 ภาคทัณฑ์
  9.3 ตัดสิทธ์การยืม
  9.4 ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญาหรือให้มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 10. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงทั้งหมดและยอมรับเงื่อนไขทุกประการ

 Loan rule

 1. ระยะการยืม 3 ชั่วโมง / ยืมครั้งละ 1 เครื่อง ค่าปรับไม่เกินรายการละ 1,600 บาท
 2. ยืมต่อได้ 1 ครั้ง (ก่อนหมดเวลาใช้งาน 1 ชั่วโมง) ค่าปรับเครื่องเสียหาย 30,000 บาท
 3. ค่าปรับชั่วโมงละ 200 บาท ยืมได้เฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15
ระเบียบการใช้บริการ Tablet
 1. ผู้ใช้ติดต่อขอยืม iPAD ได้ที่เคาน์เตอร์บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
 2. ให้บริการเฉพาะ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น
 3. ให้ยืมคนละ 1 ครั้ง/ วัน นานไม่เกิน 3 ชั่วโมง
 4. ส่งคืนล่าช้า คิดค่าปรับชั่วโมงละ 200 บาท
 5. ผู้ยืมต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ พนักงาน พร้อมลงชื่อในแบบฟอร์มขอยืม
 6. อนุญาตให้ใช้ iPAD ภายในห้องสมุด เท่านั้น
 7. ผู้ยืมต้องส่งคืน iPAD ในสภาพเรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ผู้ยืมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเพื่อดำเนินการส่งซ่อม หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินตาราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
 8. ห้ามลบ/ดัดแปลง โปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง และไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม
 9. ห้ามถอด/ แกะชิ้นส่วนของเครื่อง iPAD โดยเด็ดขาด

หมายเหตุ  หากเกิดปัญหาในการใช้งาน/ เครื่องชำรุด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-9428616 ต่อ 141