Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 1709
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2117
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 1990
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 1841
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 1758
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1841
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 1663
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 1771
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 1820
บริการตู้รับฝากของ 1811
บริการถ่ายเอกสาร 1919
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3262
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 1898
บริการเคเบิ้ลทีวี 1917
บริการโสตทัศนวัสดุ 2124
บริการอินเทอร์เน็ต 3037
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3599
บริการหนังสือวิชาการ 5026
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3762
บริการหนังสือวรรณกรรม 3851
บริการห้องหนังสือเด็ก 3706
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3658
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 4003
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5092
บริการคลินิกสถิติ 3669
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4341
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 6851
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8529
บริการหนังสือสำรอง 4052
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5471
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 5883
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5347
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5083
บริการจองหนังสือ 5124
บริการสารสนเทศตามคำขอ 4702
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 5975
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5535
บริการสารสนเทศ 6263
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 6782
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6125
บริการยืม-คืน 16360
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18454
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30400