Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 1864
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2231
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 2130
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 1968
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 1893
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1963
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 1824
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 1912
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 1940
บริการตู้รับฝากของ 1943
บริการถ่ายเอกสาร 2036
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3399
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 2050
บริการเคเบิ้ลทีวี 2057
บริการโสตทัศนวัสดุ 2243
บริการอินเทอร์เน็ต 3175
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3740
บริการหนังสือวิชาการ 5172
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3880
บริการหนังสือวรรณกรรม 3988
บริการห้องหนังสือเด็ก 3828
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3736
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 4147
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5238
บริการคลินิกสถิติ 3762
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4476
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 7011
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8657
บริการหนังสือสำรอง 4203
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5626
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 6104
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5496
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5235
บริการจองหนังสือ 5259
บริการสารสนเทศตามคำขอ 4865
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 6159
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5676
บริการสารสนเทศ 6414
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 6919
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6258
บริการยืม-คืน 16503
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18622
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30614