Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 2106
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2425
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 2393
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 2191
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 2138
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 2168
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 2070
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 2125
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 2125
บริการตู้รับฝากของ 2172
บริการถ่ายเอกสาร 2223
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3724
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 2311
บริการเคเบิ้ลทีวี 2331
บริการโสตทัศนวัสดุ 2465
บริการอินเทอร์เน็ต 3429
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3918
บริการหนังสือวิชาการ 5396
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4055
บริการหนังสือวรรณกรรม 4227
บริการห้องหนังสือเด็ก 3997
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3944
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 4397
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5465
บริการคลินิกสถิติ 3924
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4754
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 7345
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8900
บริการหนังสือสำรอง 4443
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5864
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 6423
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5753
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5496
บริการจองหนังสือ 5541
บริการสารสนเทศตามคำขอ 5139
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 6495
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5976
บริการสารสนเทศ 6686
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 7196
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6461
บริการยืม-คืน 16840
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18994
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 31481