Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 1757
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2167
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 2047
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 1886
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 1809
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1886
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 1715
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 1817
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 1872
บริการตู้รับฝากของ 1859
บริการถ่ายเอกสาร 1970
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3318
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 1952
บริการเคเบิ้ลทีวี 1974
บริการโสตทัศนวัสดุ 2173
บริการอินเทอร์เน็ต 3092
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3662
บริการหนังสือวิชาการ 5079
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3814
บริการหนังสือวรรณกรรม 3912
บริการห้องหนังสือเด็ก 3751
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3702
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 4059
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5149
บริการคลินิกสถิติ 3717
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4398
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 6913
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8581
บริการหนังสือสำรอง 4113
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5526
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 5977
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5399
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5144
บริการจองหนังสือ 5181
บริการสารสนเทศตามคำขอ 4774
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 6038
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5590
บริการสารสนเทศ 6326
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 6838
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6178
บริการยืม-คืน 16413
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18523
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30488