Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 1607
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2010
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 1866
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 1738
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 1662
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1752
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 1550
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 1686
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 1713
บริการตู้รับฝากของ 1698
บริการถ่ายเอกสาร 1815
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3156
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 1786
บริการเคเบิ้ลทีวี 1817
บริการโสตทัศนวัสดุ 2017
บริการอินเทอร์เน็ต 2927
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3470
บริการหนังสือวิชาการ 4911
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3674
บริการหนังสือวรรณกรรม 3753
บริการห้องหนังสือเด็ก 3614
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3573
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 3898
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 4992
บริการคลินิกสถิติ 3581
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4244
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 6732
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8409
บริการหนังสือสำรอง 3948
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5363
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 5734
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5256
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 4988
บริการจองหนังสือ 5000
บริการสารสนเทศตามคำขอ 4568
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 5859
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5436
บริการสารสนเทศ 6147
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 6667
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6025
บริการยืม-คืน 16250
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18341
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30239