Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 1643
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2054
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 1908
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 1770
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 1698
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1777
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 1585
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 1716
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 1757
บริการตู้รับฝากของ 1741
บริการถ่ายเอกสาร 1857
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3195
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 1827
บริการเคเบิ้ลทีวี 1851
บริการโสตทัศนวัสดุ 2056
บริการอินเทอร์เน็ต 2967
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3525
บริการหนังสือวิชาการ 4951
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3707
บริการหนังสือวรรณกรรม 3791
บริการห้องหนังสือเด็ก 3652
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3614
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 3938
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5029
บริการคลินิกสถิติ 3621
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4276
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 6777
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8457
บริการหนังสือสำรอง 3984
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5401
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 5784
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5290
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5025
บริการจองหนังสือ 5047
บริการสารสนเทศตามคำขอ 4616
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 5893
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5468
บริการสารสนเทศ 6189
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 6710
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6068
บริการยืม-คืน 16284
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18378
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30293