Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 1791
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2199
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 2084
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 1921
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 1845
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1919
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 1760
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 1856
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 1904
บริการตู้รับฝากของ 1897
บริการถ่ายเอกสาร 2007
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3357
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 1995
บริการเคเบิ้ลทีวี 2012
บริการโสตทัศนวัสดุ 2207
บริการอินเทอร์เน็ต 3131
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3699
บริการหนังสือวิชาการ 5126
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3841
บริการหนังสือวรรณกรรม 3948
บริการห้องหนังสือเด็ก 3782
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3715
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 4096
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5184
บริการคลินิกสถิติ 3734
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4436
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 6957
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8618
บริการหนังสือสำรอง 4155
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5577
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 6036
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5441
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5188
บริการจองหนังสือ 5217
บริการสารสนเทศตามคำขอ 4815
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 6078
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5624
บริการสารสนเทศ 6368
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 6873
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6209
บริการยืม-คืน 16458
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18563
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30535