Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 2041
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2367
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 2324
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 2127
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 2072
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 2115
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 2002
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 2074
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 2077
บริการตู้รับฝากของ 2111
บริการถ่ายเอกสาร 2172
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3586
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 2244
บริการเคเบิ้ลทีวี 2273
บริการโสตทัศนวัสดุ 2406
บริการอินเทอร์เน็ต 3359
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3876
บริการหนังสือวิชาการ 5325
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4004
บริการหนังสือวรรณกรรม 4164
บริการห้องหนังสือเด็ก 3948
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3883
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 4333
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5401
บริการคลินิกสถิติ 3875
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4688
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 7233
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8823
บริการหนังสือสำรอง 4370
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5791
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 6339
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5689
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5421
บริการจองหนังสือ 5451
บริการสารสนเทศตามคำขอ 5065
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 6413
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5895
บริการสารสนเทศ 6598
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 7117
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6404
บริการยืม-คืน 16723
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18845
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30965