Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 1982
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2319
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 2269
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 2075
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 2019
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 2059
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 1947
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 2033
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 2036
บริการตู้รับฝากของ 2063
บริการถ่ายเอกสาร 2121
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3525
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 2180
บริการเคเบิ้ลทีวี 2210
บริการโสตทัศนวัสดุ 2357
บริการอินเทอร์เน็ต 3295
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3832
บริการหนังสือวิชาการ 5270
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3964
บริการหนังสือวรรณกรรม 4104
บริการห้องหนังสือเด็ก 3907
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3838
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 4278
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5347
บริการคลินิกสถิติ 3834
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4622
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 7157
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8765
บริการหนังสือสำรอง 4309
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5732
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 6268
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5632
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5370
บริการจองหนังสือ 5380
บริการสารสนเทศตามคำขอ 5004
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 6338
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5833
บริการสารสนเทศ 6528
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 7043
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6355
บริการยืม-คืน 16631
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18762
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30842