Thailand(TH)English (UK)

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 1913
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 2266
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 2188
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 2010
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 1958
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 2002
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 1868
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 1966
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 1976
บริการตู้รับฝากของ 1989
บริการถ่ายเอกสาร 2065
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 3448
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 2103
บริการเคเบิ้ลทีวี 2135
บริการโสตทัศนวัสดุ 2292
บริการอินเทอร์เน็ต 3213
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 3774
บริการหนังสือวิชาการ 5207
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3915
บริการหนังสือวรรณกรรม 4035
บริการห้องหนังสือเด็ก 3864
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3781
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 4209
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 5292
บริการคลินิกสถิติ 3796
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 4530
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 7084
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 8696
บริการหนังสือสำรอง 4245
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 5673
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 6166
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 5568
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 5295
บริการจองหนังสือ 5298
บริการสารสนเทศตามคำขอ 4921
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 6237
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5750
บริการสารสนเทศ 6456
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 6963
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6295
บริการยืม-คืน 16551
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 18671
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 30743