Thailand(TH)English (UK)

สวมวิญญาณนักเศรษฐศาสตร์ / Tyler Cowen เขียน ; อรนุช อนุศักดิ์เสถียร แปล.กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.

gra9

สวมวิญญาณนักเศรษฐศาสตร์ / Tyler Cowen เขียน ; อรนุช อนุศักดิ์เสถียร แปล.กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.

    มีการกล่าวขานกันว่า  วิชาเศรษฐศาสตร์เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปรัชญาศีลธรรม เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับ
มนุษยศาสตร์สาขาอื่นๆ   นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่สมัยนั้นมองมนุษย์ในฐานะปุถุชนที่ทำอะไรๆ
ด้วยแรงจูงใจ  ที่มีส่วนผสมของเหตุผลอารมณ์ความรู้สึก และอารมณ์ทางศีลธรรม ไม่ใช่ในฐานะสัตว์
เศรษฐกิจที่ถูกขับดันด้วยความเห็นแก่ตัวและแรงจูงใจแคบๆทางการเงินเพียงมิติเดียว หนังสือเล่มนี้จะ
ช่วยใส่หัวใจที่หล่นหายคืนให้กับวิชาเศรษฐศาสตร์ชี้วิธีที่เราสามารถปลุกนักเศรษฐศาสตร์ที่มีหัวใจ
มองเห็นความสำคัญของสามัญสำนึกและพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอว่าจะสร้างสรรค์หรือปรับแต่งแรงจูงใจ
ของเราให้เอื้อต่อชีวิตที่อยู่ดีมีสุขได้อย่างไร

call no. HB74.P8 .ค87