Thailand(TH)English (UK)

เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน / เขียน Kerry Patterson ... [และคนอื่นๆ] ; จิรายุทธ ประเจิดหล้า แปลและเรียบเรียง.กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2551.

gra13

เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน / เขียน Kerry Patterson ... [และคนอื่นๆ] ; จิรายุทธ ประเจิดหล้า แปลและเรียบเรียง.กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2551.

หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการอันหลากหลายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเรา
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะได้ทราบคำตอบว่า หากอยากให้คนอื่นทำสิ่งที่ถูกต้อง
มีวิธีการอย่างไรบ้าง?  แล้วหากอยากให้คนอื่นยอมรับความคิดเห็น เราควรจะทำอย่างไรบ้าง?
หรือทำไมคนบางคนถึงไม่สามารถชักจูงให้ใครยอมทำตามเขาได้เลย?
และอีกหลายคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ที่หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขความกระจ่างให้ได้
นอกจากนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างของยอดนักสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วย
ทั้งนักเปลี่ยนแปลงในในต่างประเทศ และคนไทยด้วย

call no. BF774 .ป57