Thailand(TH)English (UK)

บันทึกสนทนาธรรมตามรอยพ่อ / โดย จุ้มจะริง.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2547.

gra4

บันทึกสนทนาธรรมตามรอยพ่อ / โดย จุ้มจะริง.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2547.

เป็นบันทึกสนทนาธรรมระหว่างลูกสาวผู้ใฝ่รู้กับอาจารย์สนอง วรอุไร พ่อผู้ใจดี มีเมตตา
และสิ่งที่ลูกสาวนำมาถามพ่อนั้น มีทั้ง เรื่องความเมตตา  ความกตัญญูกตเวที ความรัก
การฝึกปฏิบัติธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน ทัศนคติเชิงบวก เป็นต้น ซึ่งควรค่าแก่การนำมา
ประดับไว้กับชีวิต  กับส่วนที่เป็นอสาระที่ควร  รู้เท่าทันและไม่เอาจิตเข้าไปผูกติดเป็นทาส
ให้เกิดความเห็นผิด ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งควาทหลง ชีวิตต้องวกวนผิดหวัง เหนื่อยยากลำบาก
เวียนตาย-เกิดไม่รู้จบ

call no. BQ4138.T35 .จ46