Thailand(TH)English (UK)

เครือข่ายประกันคุณภาพ

เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน

หน่วยงานความร่วมมือ

 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ
 4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 5. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักการและเหตุผล
ด้วยห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นคลังความรู้ที่ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการใช้เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ที่มีคุณภาพ ซึ่งการดำเนินงานของห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษามีการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นพลวัตโดยเฉพาะด้านการประกันคุณภาพที่ห้องสมุดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพการให้บริการ ที่จะสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของห้องสมุด ดังนั้น เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและการให้บริการที่เป็นการประกันคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการ
บันทึกข้อตกลง
รายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 1. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของห้องสมุด
 2. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. ห้องสมุดทุกแห่งจะติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 4. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

รูปภาพกิจกรรม

 1. พิธีลงนามความร่วมมือ เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน / ประชุมคณะผู้บริหารเครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน

 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือฯ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 5 สถาบัน

 3. การประชุมร่วมระหว่างผู้ประสานงานเครือข่ายฯ เพื่อกำหนดเป้าหมาย/แนวทางการดำเนินงาน