เครือข่าย 4 วิทยาเขต

  1. สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
  2. สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  3. ห้องสมุด วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  4. ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานการประชุม

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554  
icon ครั้งที่ ๘ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๖) icon ครั้งที่ ๔ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) icon ครั้งที่ ๑ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)  
icon ครั้งที่ ๙ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖) icon ครั้งที่ ๕ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕) icon ครั้งที่ ๒ (๓ มิถุนายน ๒๕๕๔)  
  icon ครั้งที่ ๖ (๗ กันยายน ๒๕๕๕) icon ครั้งที่ ๓ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)  
  icon ครั้งที่ ๗ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)