Thailand(TH)English (UK)
 
นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
libwps@ ku.ac.th
ต่อ 331
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ
kulibaree@ gmail.com ,
libarn@ ku.ac.th
ต่อ401 
นางณราวดี วงค์ลังกา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
libppl@ ku.ac.th
ต่อ 333
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
libtnd@ ku.ac.th
ต่อ 331
นายบดินทร์  ผลพันพัว
นักเอกสารสนเทศ
libbdp@ ku.ac.th
ต่อ 334
       
นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์
นักเอกสารสนเทศ
libpdc@ ku.ac.th
ต่อ 335
นางเพ็ญจันทร์  เหลืองอร่าม
พนักงานพิมพ์ ส 3
libpcl@ ku.ac.th
ต่อ 333
นางสาวเมทินี จำเริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
libmnc@ ku.ac.th
ต่อ 333
นางสาวเยาวลักษณ์  นาเอก
นักเอกสารสนเทศ
libyln@ ku.ac.th
ต่อ 333
 นางสาวณัฎฐพัชร์ เอกวุฒิภัณฑ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
liblde@ ku.ac.th
ต่อ 333
     
นางสาวจิรวดี วิรัตนโท
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
libjdw@ ku.ac.th
ต่อ 333
 นางสาวสมใจ หกหนู
นักเอกสารสนเทศ
libsjh@ ku.ac.th
ต่อ 334
นางสาวสุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง
นักเอกสารสนเทศ
libsnc@ ku.ac.th
ต่อ 337
นางสาวสุพรรณี  หงษ์ทอง
นักเอกสารสนเทศ
libsnh@ ku.ac.th
ต่อ 345
นางสาวสุพัตรา  ผลาไชย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
libstp@ ku.ac.th
ต่อ 333
 suraporn1      
 นางสาวสุราภรณ์  คงผล
นักเอกสารสนเทศ
libspk@ ku.ac.th
ต่อ 336
นางสาวอรนรินทร์  พ่วงรักษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
libonrp@ ku.ac.th
ต่อ 333
นายเฉลิมเดช เทศเรียน
นักเอกสารสนเทศ
libcdt@ ku.ac.th
ต่อ 344