Thailand(TH)English (UK)

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวยุพิน เกียรติสุวิมล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
libypk@ ku.ac.th
ต่อ 236
นางทรงศิริ พิมพิเสน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
libsrp@ ku.ac.th
ต่อ 240
นางสาวไพลิน จิตเจริญสมุทร
บรรณารักษ์
libplj@ ku.ac.th
ต่อ 232
นายไพรวัลย์ จันทะพาหะ
พนักงานทั่วไป บ 1
libpwc@ ku.ac.th
ต่อ 238
 
   
นางสาววลฌา อาศัยผล
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
librwa@ ku.ac.th
ต่อ 229
นางวิลาวัณย์ นกยูงทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
libwwk@ ku.ac.th
ต่อ 241
นายสิงห์ทอง ครองพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
libstk@ ku.ac.th
ต่อ 233
นางสาวธนาภรณ์ คิดเห็น
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
libtpk@ ku.ac.th
ต่อ 251