Thailand(TH)English (UK)
นางกาญจนา วสุสิริกุล
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
libkcw@ ku.ac.th
ต่อ416
นางสาวกมลวรรณ เขียวรจนา
นักวิชาการพัสดุ
อีเมล libkwk@ ku.ac.th
 ต่อ 415
นางสาวกรรยา คงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล libkykk@ ku.ac.th
 ต่อ 411
นายชำนิ ต่ายทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล libcnt@ ku.ac.th
 ต่อ 409
 นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล libtpc@ ku.ac.th
ต่อ 412
  pansita punsiri
นางสาวนภา พุษดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
libnppd@ ku.ac.th
ต่อ 409
นางสาวน้ำฝน ยอดนิล
libnfy@ ku.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
ต่อ 415
 นางพิสมัย ถวิลนอก
บุคลากรชำนาญการ
อีเมล libpit@ ku.ac.th
 ต่อ 413 
นางพัชญ์ชิตา อัครบดีชยานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล libpta@ ku.ac.th
ต่อ 418
นางสาวพันธุ์ศิริ ธนาริยะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล libprt@ ku.ac.th
ต่อ 412
 นายไพฑูรย์ เจริญนา
พนักงานขับรถยนต์
อีเมล libptcn@ ku.ac.th
 ต่อ 409
นางสาวมัณฑิรา ชุ่มน้อย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล libmtr@ ku.ac.th
 ต่อ 0 
นางรัตนา ภาษยะวัตร
พนักงานสถานที่ บ 1
อีเมล librnp@ ku.ac.th
ต่อ 249
นางสมใจ เพาพาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล libsjp@ ku.ac.th
 ต่อ 417
นางสาลินีย์ สุขารมณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล libsnsr@ ku.ac.th
ต่อ 417
   
นางสุพัตรา ริ้วทองชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล libspt@ ku.ac.th
ต่อ 417
นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสุภะ
นักประชาสัมพันธ์
อีเมล libhrs@ ku.ac.th
 405
นางสาวอริสา เหรียญบุญยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล libasr@ ku.ac.th
 ต่อ 414
นางสาวอังคณา วันทยะกุล
บุคลากร
อีเมล libanw@ ku.ac.th
ต่อ 413 
นางสาวอุไรพร เหล่าอัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล libupl@ ku.ac.th
ต่อ 406 
         
นายอารุณ นกยูงทอง
ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อีเมล libarnt@ ku.ac.th
 ต่อ 407
นายเวชชัยยันต์ ศศะนาวิน
ช่างเทคนิค
อีเมล libwys@ ku.ac.th
 ต่อ 408