Thailand(TH)English (UK)

อารยธรรมอิสลาม / อาลี เสือสมิง.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ, 2556.

 dec24

อารยธรรมอิสลาม / อาลี เสือสมิง.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ, 2556.


     เรื่องราวของอารยธรรมอิสลามยังคงเป็นที่สนใจอยู่เสมอสำหรับนักค้นคว้า
ที่ติดตามพัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ที่ผ่านช่วงเวลาและยุคสมัยต่างๆนั่นเป็นเพราะว่า
อารยธรรมอิสลามมีขอบเขตที่กว้างไกล มีเอกอุในการสร้างผลงานและการสร้างสรรค์และมี
ความโดดเด่น มีความเป็นเลิศมากที่สุดแห่งอารยธรรมเท่าที่ประวัติศาสตร์เคยรับรู้มา
หนังสือเล่มนี้จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงยุคกลางซึ่งเป็นซึ่งเป็นยุคมืดของยุโรปยังมี
อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ส่องสว่างให้แก่พลโลกในยุคนั้นและเป็นอารยธรรมที่นำพายุโรป
ออกจากความมืดมนทางปัญญาสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ในเวลาต่อมาคือ อารยธรรมอิสลาม

Call no. DS36.8 .อ27 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"