Thailand(TH)English (UK)

โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำบัดเปลี่ยนชีวิต / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.

 dec22

 โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำบัดเปลี่ยนชีวิต / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
       โฮมีโอพาธีย์เป็นระบบการแพทย์แนวธรรมชาติระบบหนึ่งที่มีปรัชญาและทฤษฎีทางการแพทย์เป็นของตนเอง
 เป็นทางเลือกในระบบสุขภาพแห่งชาติของหลายๆประเทศ การบำบัครักษาแบบโฮมีโอพาธีย์ได้รับความนิยม
มากนั้นอาจมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ มีความปลอดภัยสูง และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับ
ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้นำได้แนะนำให้รู้จักถึงปรัชญาโฮมีโอพาธีย์(เวชกรรมความคล้าย)และบทบาท
การบำบัดรักษาโรคด้วยโฮมีโอพาธีย์

Call no. RX71 .บ17 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"