Thailand(TH)English (UK)

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ เอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์, , ลักษมณ สมานสินธุ์, ธีรธร ลิขิตพงศธร.กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2553.

 dec18

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ เอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์, , ลักษมณ สมานสินธุ์, ธีรธร ลิขิตพงศธร.กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2553

เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อเผยแพร่ให้สถาบันการศึกษานำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมการเรัยนการสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาไทย โดยโดยให้รายละเอียดด้าน หลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน MOUระหว่าง อุดมศึกษาไทย - จีน  จำนวนนักศึกษาจีน ที่ศึกษาในไทย พร้อมภาคผนวกเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนระบบการศึกษาจีน  ต้นแบบหลักสูตรวิชาการสอนภาษาจีน สถาบันขงจื่อในประเทศไทย  เป็นต้น

Call no.  PL1068.T35 .ย44 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"