Thailand(TH)English (UK)

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2555.

 dec15

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2555.

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่1เนื้อหาคล้ายคลึงกับการวิจัยทั่วไป ได้แก่ตัวแบบ ทฤษฎี
กระบวนการ การออกแบบ  การตั้งคำถามและเกณฑ์ การวัด การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยประเมินผล ส่วนที่2เป็นเรื่องของการประเมินผลนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะ ได้แก่ การประเมินความเป็นไปได้ของการประเมินผล  การติดตามผลนโยบาย การประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ  การประเมินผลกระทบตัวแบบ CIPP การประเมินผลแบบโต้ตอบ
การประเมินผลอภิมาน และการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

Call no.  H97 .ร61121 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"