Thailand(TH)English (UK)

นิราศเมืองเพชร / โดย สุนทรภู่ ; แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร.กรุงเทพฯ : เพชรภูมิการพิมพ์, 2556.

 dec7

นิราศเมืองเพชร / โดย สุนทรภู่ ; แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร.กรุงเทพฯ : เพชรภูมิการพิมพ์, 2556.

เสาวนีย์ นิวาศบุตร สะใภ้เมืองเพชรได้แปลนิราศเรื่องนี้เป็นบทกวีอังกฤษได้ดี ทั้งการเลือกคำ
ที่เรียบง่าย การใช้สัมผัสทั้งเสียงและความหมาย โดยรักษาอารมณ์และเรื่องลึกลับอับซับซ้อน
ของสุนทรภู่ไว้เป็นอย่างดี  ผู้แปลได้ตรวจสอบข้อมูลจากต้นฉบับหลายๆแหล่ง  จนคำกลอนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด 504 คำกลอน

Call no. PL4209.S82 .ส452

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"