Thailand(TH)English (UK)

ดาราศาสตร์ราชสำนัก / อารี สวัสดี, วรพล ไม้สน เขียน.เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556.

 dec11

ดาราศาสตร์ราชสำนัก / อารี สวัสดี, วรพล ไม้สน เขียน.เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556.

ภูมิปัญญาของคนไทยในทางดาราศาสตร์ แม้จะดูห่างจากดาราศาสตร์ของโลกยุคใหม่อยู่มากแต่ในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่เกียวข้องมากที่สุดคือพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ทรงใช้ดาราศาสตร์แบบดั่งเดิมและในฐานะองค์อุปถัมภ์ดาราศาสตร์สมัยใหม่ เนื้อหาในหนังสือได้เริ่มเรื่องตั้งแต่ดาราศาสตร์โบราณแห่งชมพูทวีป ร่องรอยของดาราศาสตร์ราชสำนัก คัมภีร์สุริยยาตร์: แม่บทดาราศาสตร์ราชสำนักโหร     ปฏิทินโหร ปฏิทินปักขคณนา   ปฏิทินสุริยคติ ปฏิทินสงกรานต์ จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝนคัมภีร์สารัมภ์ : ว่าด้วยการคำนวณอุปราคา และดาราศาสตร์ใหม่กับการปรับตัว

Call no.  QB33.T35 .อ27 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"