Thailand(TH)English (UK)

เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์, 2553

research tool

เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,
กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์, 2553

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการในขั้นตอนหนึ่งของการทำวิจัย ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขั้นตอนอื่นๆ
เพราะผลการวิจัยต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพดังนั้นวิธีการเก็บและเครื่องมือที่ใช้ต้องมีคุณภาพด้วย ตำรานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อ
เสนอเทคนิคการเก็บการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยโดยเน้นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10
บทตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเภทของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสำคัญ ดังนี้ ความหมายและความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลและการวัดข้อมูล ประเภทข้อมูล ระดับการวัดข้อมูล ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของเครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะเครื่องมือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ดี และข้อจำกัดของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

Call No. H62 .บ43 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"