Thailand(TH)English (UK)

วรรณคดีสีเขียว : กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย / ธัญญา สังขพันธานนท์, กรุงเทพฯ : นาคร, 2556

ecocriticism

วรรณคดีสีเขียว : กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย / ธัญญา
สังขพันธานนท์, กรุงเทพฯ : นาคร, 2556

แนวทางการอ่านและการวิเคราะห์วรรณคดีไทยที่เรามักคุ้นเคยคือการอ่านที่ให้ความสำคัญกับความสวยงาม ความ
ไพเราะ และศักยภาพเชิงภาษา แต่วรรณคดีคือวัสดุแห่งสนุทรียภาพที่ซับซ้อนหลายมิติ สามารถมองได้จากหลากหลาย
มุมมอง หนังสือ วรรณคดีสีเขียว : กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย เป็นหนังสือที่พยายาม
แสดงให้เห็นความเป้นไปได้ในสมมติฐานข้างต้น ผู้เขียนจึงได้หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
วรรณคดีไทยมาอ่านและพิจารณาใหม่ ในมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ศึกษาลงไป
ลึกถึงระบบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยตั้งแต่วรรณคดียุคดั้งเดิมจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
Call No. PN56.R3 .ธ113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"