Thailand(TH)English (UK)

แก่นตะวัน : สมุนไพรมหาบำบัด ขจัดอ้วน ลดเบาหวาน ล้างผลาญมะเร็ง / อารีย์ โอบอ้อมรัก, กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [255-]

kantawan

แก่นตะวัน : สมุนไพรมหาบำบัด ขจัดอ้วน ลดเบาหวาน ล้างผลาญมะเร็ง / อารีย์ โอบอ้อมรัก,
กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [255-]

แก่นตะวัน : สมุนไพรมหาบำบัด ขจัดอ้วน ลดเบาหวาน ล้างผลาญมะเร็ง เป็นหนังสือเรื่องราวสมุนไพรที่นำเสนอในแนว
นวนิยาย ที่อ่านได้เพลิดเพลิน และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน โดยมี ตะวันฉายหนุ่มเจ้าของไร่แก่นตะวัน เป็นผู้เล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับแก่นตะวัน ตั้งแต่ข้อมูลด้านการปลูก ประโยชน์ทางสมุนไพร การแปรรูปและการทำธุรกิจแก่นตะวัน รวมทั้งเมนู
อาหารที่ทำจากแก่นตะวัน ให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ไปเรียนรู้ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระพายนักศึกษาสาวที่ทำหน้าที่เหรัญญิกของชมรมปันรัก ลดโลกร้อน 

Call No. SB211.J4 .อ27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"