Thailand(TH)English (UK)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจัดการป่าชายเลนเพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน : การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน / ผู้วิจัย สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555

mangrove

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจัดการป่าชายเลนเพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน : การใช้
ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน / ผู้วิจัย สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ... [และคนอื่นๆ]
,กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนต่อความสามารถในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อศึกษาความสามารถในการปรับตัวของชุมชนป่าชายเลนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในพื้นที่ตำบลยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม และตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการสำรวจภาคสนาม
ทำการศึกษาใน 4 ประเด็นคือ 1)การกักเก็บคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของป่าชายเลน
2)คุณภาพน้ำ 3)การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบรรเทาปัญหาโลกร้อน และ 4)การวิเคราะห์ความล่อแหลมและความ
สามารถในการปรับตัวของชุมชนในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Call No. SD397.M25 .ร262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"