Thailand(TH)English (UK)

สำนักหอสมุดให้บริการ iPad

 

 

 สำนักหอสมุดเปิดบริการใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2556 ด้วยบริการ “ให้ยืมเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet)” แก่นิสิตและบุคลากร มก. เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า , สืบค้นฐานข้อมูล และเพื่อใช้อ่าน e-Book  และมี Laptops ให้บริการเพิ่มอีก 50 เครื่อง รวมเป็น 100 เครื่อง โดยได้รับความสนับสนุนด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

เปิดเทอมนี้เชิญมาใช้บริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน