KU Library Catalog Search for books ,theses ,journals & more in Library

           Eco-Library ห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทย เป็นห้องสมุดต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อความรู้ และการสัมผัสจริงจากงานออกแบบสร้างสรรค์บนเส้นทางสีเขียว

Collection
  ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

 

ห้องสมุด ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Agiculture Knowledge Centre Online Library

"จินดามณี" ห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร เป็นฐานข้อมูลหนังสือเกษตรไทย ที่รวบรวมหนังสือ
เอกสารสิ่งพิมพ์ด้านการเกษตรของประเทศไทย ที่ให้บริการในศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร โดยประยุกต์
ใช้ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส KOHA เป็นระบบในการให้บริการ


รายละเอียดโครงการ | ระเบียบการให้บริการ  | คู่มือการสืบค้น      

     
Thailand(TH)English (UK)   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
     
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว"