Thailand(TH)English (UK)

Articles

แหล่งข้อมูลงานวิจัย

สาขาเกษตรศาสตร์

1. ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

2. ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว กรมการข้าว

3. งานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์

4. งานวิจัยด้านอาหารสัตว์

5. งานวิจัยด้านโภชนะอาหารสัตว์

6. ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง

7. ฐานข้อมูลวิจัยยางพารา

8. ฐานข้อมูล IBIC

9. ฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อย

10. งานวิจัยด้านการเกษตร(สัตว์) ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมฯ

11.งานวิจัยด้านการเกษตร(พืช) ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมฯ

12. งานวิจัยด้านเกษตรวิศวะกรรม

13. ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรและชีววิทยา

14. งานวิจัยพืชไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

15 งานวิจัยพืชสวน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

16.งานวิจัยปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

17. งานวิจัยประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

18.งานวิจัยด้านครัวเรือน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

สาขาวิทยาศาสตร์

  1. ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2. องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  3. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิต

  4. ผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1. ฐานข้อมูลวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. ฐานข้อมูลการวิจัยด้านแรงงาน

3. ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. ฐานข้อมูลงานวิจัยเชิงนโยบาย

6. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

7.บทคัดย่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

8. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

9. งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .ขอนแก่น

10. บทความและงานวิจัย ธนาคารแห่งประเทศไทย

11.รายงานการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ฐานข้อมูลวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย

3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4. งานวิจัยด้านสาธารณสุข

5. ฐานข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์

6. งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

7. งานวิจัยด้านอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น

8. ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านอาหารไทย

รวมทุกสาขา

1. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2. โครงการวิจัย กรมอนามัย

3. ฐานข้อมูลวิจัยไทย (ThaiResearch)

4. ฐานข้อมูลการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต