Thailand(TH)English (UK)

 

[คู่มือ]

ProQuest Dissertations & Theses: Full Text ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็ม(Full-Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

 
[คู่มือ]
Dissertation Full Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม บอกรับโดยสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จำนวนประมาณ 3,850 ชื่อ  ตั้งแต่ปีพิมพ์ 1997-2004 โดยเรื่องเต็มอยู่ในรูปของไฟล์ PDF (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

ku-thesis-logo

[คู่มือ]

KU E-Thesis วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) เช่นเดียวกับการสืบค้นหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ นิสิตและบุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ในเครือข่าย มก. หรือใช้โปรแกรม VPN เมื่ออยู่นอก มก. ส่วนบุคลากรจากสถาบันอื่นสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูล TDC หรือ ขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด หรือมาติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักหอสมุด

tdc-logo-70
[คู่มือการสืบค้น]
[การลงทะเบียน]

TDC (ThaiLIS Digital Collection) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์   
ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยอื่นๆของไทยได้จากฐานข้อมูลนี้ โดยใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มก. หรือผ่านโปรแกรม
VPN เมื่ออยู่นอก มก. ส่วนบุคคลทั่วไปต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย จัดทำโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นฐานที่รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบัน