Thailand(TH)English (UK)
A to Z เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและ วารสารออนไลน์ที่ มก. บอกรับ เช่น ACM, IEEE, Science Direct, Springer Link เป็นต้น การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่านและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว

 abi2013 ABI/INFORM ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

  Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยให้รายละเอียดบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารวิชาการมากกว่า 6,100 รายการ รวมไปถึงวารสารที่มีการ peer-review 5,100 รายการ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1887-ปัจจุบัน [เป็นฐานข้อมูลที่สกอ. บอกรับร่วมกับสำนักหอสมุด]

Title list:
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf
- การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

  ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย Association for Computing Machinery (ACM) เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)
คำแนะนำการใช้

 acs-13 ACS Publications เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-Text) และ รูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1966 (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ)
คำแนะนำการใช้  

aip-2 AIP Journals ให้ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน ฟิสิกส์ ได้แก่
ฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น- (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

aps APS Journals วารสารสาขาฟิสิกส์ของสำนักพิมพ์ American Physical Society ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ชื่อ รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม - (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

aannual-rev ANNUAL REVIEWS (AR) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ Biomedicine, Physical Science และ Social Science

asce2013 ASCE ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 30 ชื่อซึ่งจัดพิมพ์โดย ASCE (The American Society of Civil Engineers ) สามารถ เรียกดูตามรายชื่อวารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูลทั้งหมด หรือ สามารถสืบค้นจากวารสารเฉพาะชื่อใดชื่อหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังโยงไปสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากฐานข้อมูล Civil Engineering Database (CEDB) ได้ด้วย ซึ่งทำให้สามารถค้นข้อมูลได้ถึงปี 1970 และโยงไปยังเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย - (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

asme2013-2 ASME เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารที่ผลิตโดย ASME (American Society of Mechanical Engineers) เอกสารฉบับเต็มมีทั้งในรูปไฟล์ HTML, PDF และ แบบที่ได้รับการบีบอัดให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก (Zipped file) -(สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆด้านเกี่ยวกับการ บริหารและการจัดการมากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการ การโฆษณา การบัญชี การลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคารและอื่นๆอีกมากมาย สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1886 ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถสืบค้น รายการที่ถูกอ้างถึง (Cited References) จากวารสารมากกว่า 1,200 ชื่

Title list:
http://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.pdf

- การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

  CAB Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำและผลิตโดย CAB International ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้ อาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลมากกว่า 4.5 ล้านรายการ จากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ มากกว่า 10,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน (สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกันครั้งละ 4 คน เท่านั้น)

cmmc lrg Communication & Mass Media Complete (CMMC) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การสื่อสาร สื่อมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบางรายการที่สามารถดูเนื้อหาเต็มได้ มีธิซอรัสช่วยค้น สามารถสืบค้นรายการอ้างอิงของบทความในวารสารวิชาการ ชีวประวัติของผู้เขียนเด่นๆ พร้อมผลงานได้อีกด้วย- (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ)

Computers & Applied Sciences Complete (CASC) เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมรวมข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารวิชาการ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มากกว่า 2,000 รายการ และให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 950 ชื่อ (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ)

crop Crop Protection Compendium ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืชกว่า 20,000รายการ เป็นเอกสารฉบับเต็มกว่า 3,500 รายการ และให้ข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารกว่า 169,000 รายการ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ (เข้าใช้ได้พร้อมกัน 4 คน)

EconLitFT 200 EconLit™ with Full Text เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน รวบรวมข้อมูลจากวารสารจำนวนมากกว่า 600 ชื่อ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินอีกจำนวนมาก -(สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์)

Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงและรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะต่างๆอีกมากมาย - (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

Title list: http://www.ebscohost.com/titleLists/ehh-coverage.pdf
- การสืบค้นจากนอกเครือข่าย


  Educational Administration Abstracts รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา การจัดการศึกษา การวิจัยทางการศึกษาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลไว้มากกว่า 190,000 รายการ จากแหล่งข้อมูลสำคัญๆ ด้านการศึกษา เช่น Educational Administration Quarterly, Review of Higher Education, Journal of Educational Administration เป็นต้น

- การสืบค้นจากนอกเครือข่าย


Emerald เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คำแนะนำการใช้


IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน การเข้าใช้งาน สามารถเข้าสืบค้นและเรียกเอกสารฉบับเต็มพร้อมกันครั้งละ 5 คน (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)


isi

[คู่มือ]

ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
(เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)


jcr-13

Journal Citation Reports (JCR) เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลออนไลน์ของ ISI Web of Knowledge รวมวารสารวิชาการที่มีการอ้างถึงมากกว่า 9,600 รายชื่อ แยกเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ (JCR Science Edition) จำนวน 7,387 รายชื่อ และสาขาสังคมศาสตร์ (JCR Social Sciences Edition) จำนวน 2,257 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ มากกว่า 3,300 แห่ง ใน 60 กว่าประเทศ ให้ข้อมูลการใช้วารสารในด้านต่างๆ เช่น วารสารที่มีค่า Journal Impact Factor (JIF) สูงสุด วารสารที่ถูกอ้างอิงบ่อยครั้งที่สุด วารสารซึ่งเป็นที่นิยม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นวารสารแยกตามสาขาวิชาย่อย แยกตามสำนักพิมพ์และตามประเทศ สำนักหอสมุด มก. บอกรับ JCR on Web ของปีล่าสุดคือ 2012 ส่วน JCR ปีก่อนหน้านั้นบอกรับในรูปแผ่นซีดี-รอม บุคลากร มก. ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการ โทร. 02 942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** สำหรับค่า Impact Factor ของวารสารภาษาไทย ตรวจสอบได้ที่ **
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย


 

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของบริษัท Infoquest บริการข้อมูลข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ นิตยสารรายเดือน สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลในลักษณะข้อความเต็ม (Full-text search) ผู้ใช้สามารถกำหนดคำค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถกำหนดวันและเวลาย้อนหลังได้อีกด้วย โดยฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้นข่าวย้อนหลังถึงปี 1992 การใช้งานครั้งแรก ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งที่เครื่องก่อนเสมอ และติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ห้องสมุดคณะ หรือฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด 029428616 ต่อ 123, 227 เบอร์ภายใน 1477 ต่อ 123 ,227
ดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือ


  Project Euclid เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง - (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

ProQuest Agricultural Science Collection ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและวารสารฉบับเต็มด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน ตัวอย่างวารสารในฐานข้อมูลนี้เช่น Agricultural Research, Forest Products Journal, Canadian Journal of Botany , Canadian Journal of Forest Research เป็นต้น

sage-jour

[ คู่มือ ]

SAGE Journals Online ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก SAGE Publications ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีพิมพ์ 1999-ปัจจุบัน โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารทุกชื่อ ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้น (Search) หรือ ให้แสดงรายชื่อวารสาร (Browse) ตามลำดับอักษรและตามสาขาวิชา ข้อมูลจากการสืบค้นสามารถพิมพ์ (Print) บันทึก (Save) และ ถ่ายโอน (Export) ไปยังโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมต่างๆ เช่น EndNote ได้- (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณบางส่วน)

Science Online และ Science Now ให้บทความฉบับเต็มของวารสารวิชาการ (Peer Review) บทความวิจัย (Research Article) และข่าว (News) ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science & Policy, Medicine, Diseases, Chemistry, Geophysic / Geochemistry และ Physics ตั้งแต่ปี 1996  ปัจจุบัน

ScienceDirect ฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ประกอบด้วย วารสารทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยผู้ใช้บริการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มจากวารสารประมาณ 1,700ชื่อ ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ) นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังได้บอกรับ ScienceDirect Backfiles เป็นวารสารฉบับย้อนหลัง ในสาขา Agricultural & Biological Sciences 

- ตรวจสอบรายชื่อวารสารสาขาดังกล่าวได้ที่นี่ 
- การสืบค้นนอกเครือข่าย 


SciFinder ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปและเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม การสืบค้นสามารถค้นได้ทั้งจากคำคัญ ชื่อสารเคมี สูตรเคมี โครงสร้างทางเคมีและอื่นๆ ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน โดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการลงทะเบียน

** คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน **
** คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้


scopus-13 SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูลScience Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full-text ได้ ในส่วน Login และ Password ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนฟรี หรือหากได้ลงทะเบียนกับ Science Direct ไว้แล้ว สามารถใช้ Login และ Password ชุดดังกล่าวกับ Scopus ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวจะใช้สำหรับการใช้บริการพิเศษต่างๆของฐานข้อมูล เช่นการบันทึกคำค้น การเตือน (Alerts) เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเอกสารฉบับเต็ม


SpringerLink (E-journals) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Springer Verlag โดยมีวารสารทั้งด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน  (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

taylor-logo2 Taylor & Francis Journals  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีพิมพ์ 1999-ปัจจุบัน - (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณบางส่วน)

Wiley Online Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) จากสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 1,500 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน โดยรายการที่ปรากฎสัญลักษณ์รูปกุญแจ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อหาเต็มของเอกสารรายการนั้นๆได้

Wilson Web ปัจจุบันคือ Ebscohost Databases ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Applied Science & Technology , Art , Biological and Agricultural Science, Business , Education , General Science , Humanities , Legal, Library and Information Science และ Social Sciences เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1981-ปัจจุบัน
(เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ)
คำแนะนำการใช้