Thailand(TH)English (UK)
  A to Z เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและ วารสารออนไลน์ที่ มก. บอกรับ เช่น ACM, IEEE, Science Direct, Springer Link เป็นต้น การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่าน
และเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว

 abi2013                       
                           
[คู่มือ]

  ABI/INFORM ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

==>การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน

    Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยให้รายละเอียดบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารวิชาการมากกว่า 6,100 รายการ รวมไปถึงวารสารที่มีการ peer-review 5,100 รายการ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1887-ปัจจุบัน [เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับร่วมกับสำนักหอสมุด]

Title list:
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf

==>
การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

                          
                             
[คู่มือ]

  ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย Association for Computing Machinery (ACM) เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

acs-13[คู่มือ]

  ACS Publications เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-Text) และ รูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1966 (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ)

  Acta Horticulturae Online เป็นฐานข้อมูลหนังสือฉบับเต็มด้านพืชสวนและสาขาที่เกี่ยวข้องรวบรวม รายงานการประชุมของสมาคม International Society for Horticultural Science จำนวนกว่า 700 รายชื่อ ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (เป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนบอกรับ)

aip-2   AIP Journals ให้ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน ฟิสิกส์ ได้แก่
ฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น- (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

aps   APS Journals วารสารสาขาฟิสิกส์ของสำนักพิมพ์ American Physical Society ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ชื่อ รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม - (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

aannual-rev
[คู่มือ]

  ANNUAL REVIEWS (AR) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ Biomedicine, Physical Science และ Social Science

asce2013   ASCE ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 30 ชื่อซึ่งจัดพิมพ์โดย ASCE (The American Society of Civil Engineers ) สามารถ เรียกดูตามรายชื่อวารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูลทั้งหมด หรือ สามารถสืบค้นจากวารสารเฉพาะชื่อใดชื่อหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังโยงไปสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากฐานข้อมูล Civil Engineering Database (CEDB) ได้ด้วย ซึ่งทำให้สามารถค้นข้อมูลได้ถึงปี 1970 และโยงไปยังเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย- (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

asme2013-2   ASME เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารที่ผลิตโดย ASME (American Society of Mechanical Engineers) เอกสารฉบับเต็มมีทั้งในรูปไฟล์ HTML, PDF และ แบบที่ได้รับการบีบอัดให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก (Zipped file) -(สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

  Audiobook Collection (EBSCOhost) ฐานข้อมูลหนังสือเสียง (Audiobooks) ให้ข้อมูลหนังสือวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ในรูปแบบไฟล์ MP3 ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือเสียงได้ โดยสมัครสมาชิก (Create account) และดาวน์โหลดโปรแกรม Download Manager เพื่อใช้ในการอ่านไฟล์หนังสือเสียงดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของฐานข้อมูล

 Create a new Account 
EBSCOhost Download Manager


==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย


  Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆด้านเกี่ยวกับการ บริหารและการจัดการมากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการ การโฆษณา การบัญชี การลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคารและอื่นๆอีกมากมาย สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1886 ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถสืบค้น รายการที่ถูกอ้างถึง (Cited References) จากวารสารมากกว่า 1,200 ชื่

Title list:
http://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.pdf


==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

 

[คู่มือ]
  CAB Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำและผลิตโดย CAB International ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้ อาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลมากกว่า 4.5 ล้านรายการ จากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ มากกว่า 10,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน (สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกันครั้งละ 4 คน เท่านั้น)

 cambridge-ebooks   Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations จำนักหอสมุดบอกรับหนังสือจำนวน 64 ชื่อเรื่อง

=> ดูรายชื่อหนังสือ

cmmc lrg   Communication & Mass Media Complete (CMMC) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การสื่อสาร สื่อมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบางรายการที่สามารถดูเนื้อหาเต็มได้ มีธิซอรัสช่วยค้น สามารถสืบค้นรายการอ้างอิงของบทความในวารสารวิชาการ ชีวประวัติของผู้เขียนเด่นๆ พร้อมผลงานได้อีกด้วย- (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ)

==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

  Computers & Applied Sciences Complete (CASC) เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมรวมข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารวิชาการ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มากกว่า 2,000 รายการ และให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 950 ชื่อ - (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ)

==>
การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

crop

[คู่มือ]
  Crop Protection Compendium ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืชกว่า 20,000รายการ เป็นเอกสารฉบับเต็มกว่า 3,500 รายการ และให้ข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารกว่า 169,000 รายการ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ (เข้าใช้ได้พร้อมกัน 4 คน)

 

[คู่มือ]
  ProQuest Dissertations & Theses: Full Text ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็ม(Full-Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)


==> การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน

 

[คู่มือ]
  Dissertation Full Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม บอกรับโดยสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จำนวนประมาณ 3,850 ชื่อ  ตั้งแต่ปีพิมพ์ 1997-2004 โดยเรื่องเต็มอยู่ในรูปของไฟล์ PDF (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

  EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน (unlimited users) แต่เมื่อต้องการอ่านฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้นาน 168 ชั่วโมง (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

EconLitFT 200  

EconLit™ with Full Text เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน รวบรวมข้อมูลจากวารสารจำนวนมากกว่า 600 ชื่อ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินอีกจำนวนมาก- (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์)

==>
การสืบค้นจากนอกเครือข่าย


 

Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงและรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะต่างๆอีกมากมาย- (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

Title list: http://www.ebscohost.com/titleLists/ehh-coverage.pdf

==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย


    Educational Administration Abstracts รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา การจัดการศึกษา การวิจัยทางการศึกษาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลไว้มากกว่า 190,000 รายการ จากแหล่งข้อมูลสำคัญๆ ด้านการศึกษา เช่น Educational Administration Quarterly, Review of Higher Education, Journal of Educational Administration เป็นต้น

==>การสืบค้นจากนอกเครือข่าย


emerald2010-2

[คู่มือ]

 

Emerald Management Journals ให้ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 175 ชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

==>
การสืบค้นจากนอกเครือข่าย


emeraldbook-logo   Emerald eBookSeries ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Series Collections สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสือชุด 85 ชื่อเรื่อง จาก 15 หัวเรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านปริหารและการจัดการ ปี 2011 และปี 2012

==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

emerald-case   Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS)  รวบ รวมกรณีศึกษาด้าน business decision making and management development ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก ปี 2011 และปี 2012

==> การสืบค้นจากนอกเครือข่าย

    Grolier Online ฐานข้อมูลสารานุกรม ออนไลน์ ให้ข้อมูลทั่วไป เช่นชีวประวัติบุคคล ภูมิประเทศ ภูมิอากาศประเทศต่าง ๆ มีทั้งข้อมูลจากบทความวารสารและโยงไปยัง บันทึก แหล่งข้อมูลอื่นจากอินเทอร์เน็ต[คู่มือ]
 

IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน การเข้าใช้งาน สามารถเข้าสืบค้นและเรียกเอกสารฉบับเต็มพร้อมกันครั้งละ 5 คน
(เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)


isi

[คู่มือ]
 

ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อม การอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน -
(เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

==> การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน


jcr-13

[คู่มือ]
 

Journal Citation Reports (JCR) เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลออนไลน์ของ ISI Web of Knowledge รวมวารสารวิชาการที่มีการอ้างถึงมากกว่า 9,600 รายชื่อ แยกเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ (JCR Science Edition) จำนวน 7,387 รายชื่อ และสาขาสังคมศาสตร์ (JCR Social Sciences Edition) จำนวน 2,257 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ มากกว่า 3,300 แห่ง ใน 60 กว่าประเทศ ให้ข้อมูลการใช้วารสารในด้านต่างๆ เช่น วารสารที่มีค่า Journal Impact Factor (JIF) สูงสุด วารสารที่ถูกอ้างอิงบ่อยครั้งที่สุด วารสารซึ่งเป็นที่นิยม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นวารสารแยกตามสาขาวิชาย่อย แยกตามสำนักพิมพ์และตามประเทศ สำนักหอสมุด มก. บอกรับ JCR on Web ของปีล่าสุดคือ 2012 ส่วน JCR ปีก่อนหน้านั้นบอกรับในรูปแผ่นซีดี-รอม บุคลากร มก. ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการ โทร. 02 942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

==>
การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน

** สำหรับค่า Impact Factor ของวารสารภาษาไทย ตรวจสอบได้ที่ **
- ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
[คู่มือ]
 

KU E-Thesis วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) เช่นเดียวกับการสืบค้นหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ นิสิตและบุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ในเครือข่าย มก. หรือใช้โปรแกรม VPN เมื่ออยู่นอก มก. ส่วนบุคลากรจากสถาบันอื่นสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูล TDC หรือ ขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด หรือมาติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักหอสมุด
- โปรแกรม
- คู่มือ
 

NewsCenter ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของบริษัท Infoquest บริการข้อมูลข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ นิตยสารรายเดือน สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลในลักษณะข้อความเต็ม(Full-text search) ผู้ใช้สามารถกำหนดคำค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถกำหนดวันและเวลาย้อนหลังได้อีกด้วย โดยฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้นข่าวย้อนหลังถึงปี 1992 การใช้งานครั้งแรก ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งที่เครื่องก่อนเสมอ และติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ห้องสมุดคณะ หรือฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด 029428616 ต่อ 123, 227 เบอร์ภายใน 1477 ต่อ 123 ,227


    Project Euclid เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง - (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)[คู่มือ]
  ProQuest Agricultural Science Collection ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและวารสารฉบับเต็มด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน ตัวอย่างวารสารในฐานข้อมูลนี้เช่น Agricultural Research, Forest Products Journal, Canadian Journal of Botany , Canadian Journal of Forest Research เป็นต้น

==> การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน

sage-jour

[คู่มือ]

  SAGE Journal Onlie ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก SAGE Publications ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีพิมพ์ 1999-ปัจจุบัน โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารทุกชื่อ ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้น (Search) หรือ ให้แสดงรายชื่อวารสาร (Browse) ตามลำดับอักษรและตามสาขาวิชา ข้อมูลจากการสืบค้นสามารถพิมพ์ (Print) บันทึก (Save) และ ถ่ายโอน (Export) ไปยังโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมต่างๆ เช่น EndNote ได้ - (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณบางส่วน)[คู่มือ]
  Science Online และ Science Now ให้บทความฉบับเต็มของวารสารวิชาการ (Peer Review) บทความวิจัย (Research Article) และข่าว (News) ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science & Policy, Medicine, Diseases, Chemistry, Geophysic / Geochemistry และ Physics ตั้งแต่ปี 1996  ปัจจุบัน

 

Science Direct eBooks ให้ ข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) กว่า 2,000 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ตั้งแต่ 1995-2011 เอกสารฉบับเต็มเป็นไฟล์ pdf แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพื่อจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct

==>
การสืบค้นนอกเครือข่าย มก.


 

ScienceDirect eJournals ฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ประกอบด้วย วารสารทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยผู้ใช้บริการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มจากวารสารประมาณ 1,700ชื่อ ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ) นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังได้บอกรับ ScienceDirect Backfiles เป็นวารสารฉบับย้อนหลัง ในสาขา Agricultural & Biological Sciences 

ตรวจสอบรายชื่อวารสารสาขาดังกล่าวได้ที่นี่ 

==>การสืบค้นนอกเครือข่าย[ลงทะเบียน]

 

SciFinder ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปและเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม การสืบค้นสามารถค้นได้ทั้งจากคำคัญ ชื่อสารเคมี สูตรเคมี โครงสร้างทางเคมีและอื่นๆ ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน โดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการลงทะเบียน

** คลิกเพื่อลงทะเบียน **


scival
  SciVal Spotlight    เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถทราบถึงสมรรถนะด้านงานวิจัยและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตนเองและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและความร่วมมือให้มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ โดยวิเคราะห์จากการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus 5 ปีย้อนหลังคือตั้งแต่ปี 2008-2012 -(ฐานข้อมูลนี้บอกรับโดยเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

** บุคลากร มก. ติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร. 02-797-0999 ext. 2115 หรือ 081-804-1277

scopus-13   SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา  รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูลScience Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full-text ได้ ในส่วน Login และ Password ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนฟรี หรือหากได้ลงทะเบียนกับ Science Direct ไว้แล้ว สามารถใช้ Login และ Password ชุดดังกล่าวกับ Scopus ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวจะใช้สำหรับการใช้บริการพิเศษต่างๆของฐานข้อมูล เช่นการบันทึกคำค้น การเตือน (Alerts) เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเอกสารฉบับเต็ม

==>การสืบค้นนอกเครือข่าย
[คู่มือ]
  SpringerLink(E-books) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink โดยเป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ จำนวน 1,528 ชื่อ และสำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดซื้อเฉพาะปีพิมพ์ 2009  จำนวน 3,900 ชื่อ

==> การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน[คู่มือ]
  SpringerLink (E-journals) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Springer Verlag โดยมีวารสารทั้งด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน  (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)


==>
การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน

taylor-logo2   Taylor & Francis Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีพิมพ์ 1999-ปัจจุบัน-
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณบางส่วน)[คู่มือ]
  TDC (ThaiLIS Digital Collection) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์   
ประกอบ ด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยอื่นๆของไทยได้ จากฐานข้อมูลนี้ โดยใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มก. หรือผ่านโปรแกรม VPN เมื่ออยู่นอก มก. ส่วนบุคคลทั่วไปต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้[คู่มือ]
  Wiley Online Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) จากสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 1,500 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน โดยรายการที่ปรากฎสัญลักษณ์รูปกุญแจ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อหาเต็มของเอกสารรายการนั้นๆได้

==> การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน

 wiley-logo2
eBooks
 

Wiley eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ  Veterinary Medicine จำนวนหนังสือที่บอกรับรวม 305 ชื่อเรื่อง

=> ดูรายชื่อหนังสือ
=>
การเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน


 

Wilson Web ปัจจุบันคือ Ebscohost Databases ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Applied Science & Technology , Art , Biological and Agricultural Science, Business , Education , General Science , Humanities , Legal, Library and Information Science และ Social Sciences เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1981-ปัจจุบัน  - (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ)

==>
การสืบค้นจากนอกเครือข่าย


woodhead3  

Woodhead ebooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Woodhead ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Food Science, Technology and Nutrition และ Textile technology จำนวนหนังสือที่บอกรับ 15 ชื่อเรื่อง

=>
ดูรายชื่อหนังสือ


world scientific  

World Scientific eBooks ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing สำนักหอสมุดบอกรับหนังสือเฉพาะปีพิมพ์ 2012 จำนวน 5,154 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการป็นต้น


  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย จัดทำโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นฐานที่รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบัน